On the mend, Elissa says ‘Thank you’

Elissa Antonio